November 24-én kerül sor hazánk egyik legnagyobb madárbarát rendezvényére, a Tatai Vadlúd Sokadalomra, amelyen mi is részt veszünk. Ennek alkalmából egy nyereményjátékot állítottunk össze:
Minden nap felteszünk egy kérdést, és a kommentben helyes választ adók között naponta kisorsolunk egy Fészekfoglaló kártyajátékot! A részvétel feltétele, hogy követője légy az oldalnak. Csak azok a válaszok az érvényesek, amelyek az eredeti bejegyzés hozzászolásaiban jelennek meg, és aznap éjfélig beérkeznek.
Ha személyesen veszed át a nyereményedet tőlünk a Tatai Vadlúd Sokadalmon, akkor amellett, hogy érdekes madaras programokon vehetsz részt, megajándékozunk egy Kalap Jakab: Madarak és Fák CD-vel is !
A játékszabályt lentebb görgetve tudod elolvasni.
Friss: november 21-től már egy Tessloff Babilon kiadó gondozásában megjelent Madarak, repülő akrobaták könyv is (Mi micsoda sorozat része) a nyeremény a kártyajáték mellett.
Napi feladatok:
2018 11. 19.
1. Mennyi az átlagos tojásszáma a fogolynak a Fészekfoglaló kártyajátékban?
A válaszhoz segítséget találsz ezen a weboldalon:
2. Melyik élőhelyen élő madarakra jelentenek leginkább veszélyt az elszaporodott macskák a Fészekfoglaló kártyajátékban?
A válaszhoz segítséget találsz ezen a weboldalon: http://www.mynest.hu/feszekfoglalo/esemenyek/
3. Az alábbiak közül melyik madár nem épít fészket?
a) sirály
b) füstifecske
c) szárcsa

Tatai Vadlúd sokadalom a Fészekfoglalóval – Facebook játék

2018.11.19

 

Játékszabályzat

A Nádland Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 403. továbbiakban: „Szervező”) „Tatai Vadlúd sokadalom a Fészekfoglalóval”  címmel nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez.

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A Nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A Játék időtartama

  1. 11. 19. 12:00 – 2018. 11. 23. 23:59.

A Játék menete

A Játék a Facebookon történik. A mYnest Facebook oldalán (www.facebook.com/mynestbird/) 2018. 11. 19-én 12:00-kor, és utána minden nap 2018.11.23-ig ugyanebben az időpontban (ez általában reggel 8 óra) megjelent bejegyzéshez a Résztvevőknek hozzászólásként kell elküldeniük a játékra felhívó poszt alá a helyes aznapi megfejtést minden nap 23:59 percig.

A Szervező minden nap, a Játék lezárulta után, 1 db Fészekfoglaló kártyajátékot (november 21. után a játék mellé plusz egy fent megnevezett könyvet is ad) sorsol ki az aznapi kérdésre helyes választ adók között. A nyereményüket a 2018-as Tatai Vadlúd sokadalom c.rendezvény alatt személyesen átvevőket megajándékozunk egy Kalap Jakab: Madarak és Fák CD-vel. A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés után a sorsolás időpontját későbbi időpontban tartsa meg. A Nyerteseket a sorsolástól számított 24 órán belül, minden esetben a hozzászólást beküldő Facebook profilon keresztül, Facebook privát üzenetben a Szervező értesíti.

Sorsolás és értesítés

A Szervező a Játék eredményét a sorsolást követően legkésőbb 10 órán belül, az oldalon, a játékra felhívó poszt alatt hozzászólásban közzéteszi („Értesítés”). A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékos neve jelenik meg a Facebook profiljára való hivatkozással, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A Szervező a Nyerteseket Facebook privát üzenetben is értesíti, nyertes Játékos pedig köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb öt naptári napon belül visszaigazolni a Rajongói oldalnak küldött Facebook privát válaszüzenetben. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult a sorsoláson kisorsolt Pótnyertest értesíteni, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti Nyertesre. A sorsolástól számított 21 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a Nyertesek megkapják a nyereményüket, Pótnyertes esetén pedig a szükséges adatok megadásától számított 30 naptári nap áll rendelkezésére a Szervezőnek a nyeremény eljuttatására a Pótnyerteshez.

Részvételi jogosultság

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét és követője a mYnest oldalnak. Amennyiben a Nyertes korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.

A Játékból ki vannak zárva a Nádland Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 403.) dolgozói. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). Emellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. Képfeltöltést igénylő Játék esetén a Játékban nem vehetnek részt azok a feltöltött képek, melyekről bizonyítottan kiderül, hogy nem a feltöltő tulajdona, szerzői joga. A Résztvevők kizárás esetén a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek.

Felelősség kizárása

A Játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező és Partnere a honlap folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező és Partnere a honlap működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a Játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért.

A Játék idő előtti befejezése

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a Játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely Résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

A jogi út igénybevétele

A Résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata az mYnest weboldalán érhető el (http://www.mynest.hu/).

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a Nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is.

Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

Adatkezelési szabályok

A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat – érvényes e-mail cím és név – a Szervező kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játék Nyertesei tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, a Szervező által kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, a Szervező további személyes adatot is elkérhet (pl. név, településnév vagy pontos lakcím) amelyeket a Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában rögzít, kezel. A Nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes nevük és a megadott település neve a Szervező hivatalos Facebook oldalán közzétételre kerüljön a Nyereményjáték lezárulásától számított 30 napig. Ezen hozzájárulás nem feltétele a Nyeremény átadásának.

Adatkezelő

Név: Nádland Kereskedelmi és Szolgálatató Kft.

Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 403.

Levelezési cím, panaszkezelés: 1037 Budapest, Bécsi út 403.

E-mail: kapcsolat@nadland.hu

Telefonszám: +36709324682

Weboldal: http://www.mynest.hu

Az adatfeldolgozó megnevezése: Tarhely.eu Szolgáltató Kft.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Telefonszám: +36 1 789-2789

E-mail cím: support@tarhely.eu

Székhely: Budapest, XIII. kerület, Visegrádi utca 80/A. I. emelet

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Érintett személyek jogai: Kérésére a tárolt személyes adatairól bármikor tájékoztatást kérhet.

A Résztvevő a törvényi feltételek fennállása esetén ezenfelül jogosult személyes adatai helyesbítését, törlését és az adatkezelés korlátozását is kérni. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét – és így esélyét a nyereményre – is megszűnteti.

Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

Ezenfelül jogosult panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál (NAIH: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) illetve az illetékes bíróságnál érvényesítheti jogait.

Budapest, 2018. 11. 19.